Privacyverklaring

Jestaatopfoto.nl, gevestigd in Oudenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Jestaatopfoto.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Jestaatopfoto.nl verwerkt:

  • Voor- en/of achternaam
  • Emailadres
  • Beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@jestaatopfoto.nl., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jestaatopfoto.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Verzenden van aanbieding en of commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Jestaatopfoto.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jestaatopfoto.nl) tussen zit.
Jestaatopfoto.nl gebruikt voor automatische dataverwerking de volgende computerprogramma's of -systemen:

Naam Omschrijving Leverancier
Photobooth Met de software van de Photobooth worden de namen en emailadressen van de gebruikers verwameld voor het toesturen van de foto. Eigen beheer
WatchDog Met het programma WatchDog worden de foto's van de PhotoBooth automatisch verstuurd per email naar het opgegeven emailadres.
Daarnaast is deze software verantwoordelijk voor het uploaden van de foto naar een online album, FTP locatie en worden de foto's daags na het evenement opnieuw verzonden.
Eigen beheer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Jestaatopfoto.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Doel
Persoonsgegevens 2 jaar of korter - Toesturen van offerte
- Personalisatie van email
Emailadres 2 jaar of korter - Toesturen van offerte
- Toesturen van gemaakte foto
Beeldmateriaal 3 maanden of langer - Toesturen van gemaakte foto
- Promotie doeleinden Jestaatopfoto.nl

Delen van persoonsgegevens met derden:

Jestaatopfoto.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze overeenkomst wordt ook gesloten met onze opdrachtgevers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Jestaatopfoto.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jestaatopfoto.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@jestaatopfoto.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jestaatopfoto.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Jestaatopfoto.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Jestaatopfoto.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@jestaatopfoto.nl

Contactgegevens Jestaatopfoto.nl:
https://www.jestaatopfoto.nl
+31 6 82 25 43 47

Vragen betreffende deze privacyverklaring of gegevensbescherming via avg@jestaatopfoto.nl.