Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor bezoekers van Jestaatopfoto.nl en de gebruikers van haar diensten. Alle informatie die Jestaatopfoto.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email en whatsapp, alsmede verwijzingen naar andere sites of producten zijn te gebruiken op eigen risico. Hoewel wij onze uiterste best doen om de site up to date te houden, kunnen wij helaas niet garanderen dat de geboden informatie 100% correct is.

Jestaatopfoto.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het boeken van diensten via deze website. Hier kan je onze privacyverklaring lezen.

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Jestaatopfoto.nl en aanverwante diensten

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle bezoekers en klanten van de website en aangeboden diensten door Jestaatopfoto.nl.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'bezoeker', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een boeking of aanvraag is geplaatst via Jestaatopfoto.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Jestaatopfoto.nl.
2b Jestaatopfoto.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda.

3. Recht
3a Door het doen van een boeking / offerte aanvraag via Jestaatopfoto.nl komt expliciet geen juridisch bindende overeenkomst tot stand, noch tussen bezoeker en Jestaatopfoto.nl. De boeking / offerte aanvraag moet gezien worden als verzoek tot meer informatie. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanbod van een offerte door Jestaatopfoto.nl en aanvaarding door een klant.
3b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

4. Correspondentie
4a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Het te gebruiken email adres is info@jestaatopfoto.nl. 4b Mail die verstuurd is naar het emailadres van de bezoeker wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Recht om diensten te weigeren
Jestaatopfoto.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

6. Vrijwaring
6a Door het doen van een aanvraag vrijwaart een bezoeker Jestaatopfoto.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
6b Bezoeker vrijwaart Jestaatopfoto.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist reserveren, optie nemen of boeken van een photobooth.

7. Annulering
Bij annulering door de Opdrachtgever tot 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal een bedrag door Jestaatopfoto.nl in rekening worden gebracht. Jestaatopfoto.nl dient ook rekening met u te houden en neemt hierdoor andere opdrachten niet aan. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Jestaatopfoto.nl gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing. (€50,- tenzij bedrag groter is dan opdrachtsom). Annulering van opdrachtovereenkomst: moet door de Jestaatopfoto.nl in het uitzonderlijke geval dat de Fotograaf ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, krijgt de Opdrachtgever de reeds gedane betalingen volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor reeds gemaakte hotel-kosten, reiskosten of het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten. Jestaatopfoto.nl is niet verantwoordelijk voor een vervangende Fotograaf, maar kan er wel bij adviseren.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden
Jestaatopfoto.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Jestaatopfoto.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Jestaatopfoto.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

9. Disclaimer
Jestaatopfoto.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Jestaatopfoto.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Jestaatopfoto.nl.


Huurder is aansprakelijk voor alle schades aan de photobooth en/of diefstal van items die plaats vinden ten tijde van het achterlaten van de apparatuur voorafgaand of na afloop van de overeengekomen huurperiode tijdens het evenement.